Porządek nabożeństw:
Msze św.:
Niedziela 7:00, 9:00, 10:15, 11:30, 18:00 W DPS 7:00
Dni powszednie 6:30, 18:00

Nabożeństwa stałe
• Nieszpory niedzielne 17:30
• Msza św. w języku łacińskim – poniedziałek 6:30
• Nowenna do MB Nieustającej Pomocy – środa
• Droga Krzyżowa – piątek godz. 10:00
• Msza św. wotywna o Bożym Miłosierdziu
– II piątek m-ca godz. 18:00

Kancelaria parafialna czynna od poniedziałku do piątku od godz. 17:00 do 18:00 z wyjątkiem świąt państwowych i uroczystości kościelnych.

Aktualności

OTO DRZEWO KRZYŻA, NA KTÓRYM

ZAWISŁO ZBAWIENIE ŚWIATA…

default

PÓJDŹMY Z POKŁONEM

 

 

SONY DSCStaję przed Tobą w chwili, gdy każde ludzkie słowo staje się małe i puste.
„Nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.”
„Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią.” Nie wiedzą co czynią…
Tak Panie, ja tak naprawdę nie jestem w stanie zrozumieć, czym jest dla Ciebie każdy mój grzech, każde moje zwątpienie, każda moja zdrada…
Kim jestem na Twojej drodze krzyżowej?
Przymuszonym Cyrenejczykiem, odważną Weroniką, niewiastą, która płacze z litości, ciekawskim gapiem, który przyszedł obejrzeć krwawe widowisko?
A może jestem zdrajcą Judaszem, wystraszonym Piotrem, może nieludzkim żołnierzem, który Cię popycha, biczuje i kopie?
Pragnę iść za Tobą Panie. Ze swoim malutkim krzyżem.
Pragnę iść za Tobą, choć wiem, że na pewno nie jeden raz upadnę.
Pragnę iść za Tobą, choć pewnie nie jeden raz będę od tego swojego krzyża uciekał. Od krzyża moich obowiązków, od krzyża moich najbliższych, od krzyża mojej samotności, choroby, niezrozumienia.
Pragnę iść za Tobą bo wiem, że nie ma innej drogi; że każda inna droga jest drogą fałszywą, drogą bez wyjścia, drogą donikąd.
Pragnę iść za Tobą Panie, bo wiem, że bez krzyża nie ma zmartwychwstania. 

 

SONY DSCWstępujesz wysoko wysoko na krzyż  i rozkładasz ręce

aby zasłonić mnie przed gniewem Ojca

trwam w cieniu Twojego rozpiętego ciała które jest moim ubezpieczeniem na wieczność

pod krzyżem

jaki wyrasta na ołtarzu w każdej Mszy zbieram Twoje ostatnie słowa.

 

Dziękujemy wszystkim,którzy przyczynili sie do powstania w naszej świątynii, Ołtarza Adoracji – Ciemnicy i Bożego Grobu. Za wszelką pomoc i życzliwość – BÓG ZAPŁAĆ! :-)

triduum

Święte Triduum

Paschalne

Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego to szczyt całego roku liturgicznego. Rozpoczyna się Mszą Wieczerzy Pańskiej w
Wielki Czwarwcztek.

Podczas tej Najświętszej Ofiary wspominamy wydarzenia z Wieczernika – ustanowienie Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. Mówią o tym czytania: z Księgi Wyjścia (12,1-8.11-14), z Pierwszego Listu św. Pawła do Koryntian (11,23-26) i z Ewangelii św. Jana (13,1-15). Pierwsze traktuje o pierwszym święcie Paschy. Izraelici, gotowi do drogi (uciekali z Egiptu), mieli spożyć ucztę paschalną w pośpiechu, a krew baranka, którego jedli, posłużyła do oznaczenia domów. Powodowała ona, że nie było wśród nich plagi niszczycielskiej, gdy Bóg karał ziemię egipską śmiercią pierworodnych.

Przez wszystkie pokolenia Żydzi spożywali Paschę na pamiątkę wyjścia z ziemi egipskiej i zawarcia z Bogiem przymierza na Synaju. Podobnie było podczas Ostatniej Wieczerzy. Ale Jezus nadał tej uczcie nowy sens. Mówi o tym drugie czytanie. Święty Paweł przypomina słowa Jezusa: „To jest Ciało Moje za was wydane”. Jak baranek został zabity, by uratować od śmierci pierworodnych w Egipcie, tak Jezus nazajutrz zostanie zabity, by wszystkich ludzi uratować od śmierci wiecznej.

Święty Paweł przypomina także inne słowa Jezusa z Ostatniej Wieczerzy: „Kielich ten jest nowym przymierzem we krwi mojej”. Tak jak przymierze synajskie, zgodnie ze starożytnym zwyczajem, zostało zawarte przez pokropienie krwią ofiarnych zwierząt, tak krew zabitego Jezusa posłuży jako krew Nowego i Wiecznego Przymierza. Nowym Ludem Bożym – Kościołem – staną się ci, którzy przez chrzest zanurzeni zostaną w zbawczą mękę i śmierć Chrystusa. Chrześcijanie – zgodnie z poleceniem Jezusa: „Czyńcie to na moją pamiątkę” – sprawować mają pamiątkę Jego śmierci i zmartwychwstania przez spożywanie Ciała i Krwi Chrystusa. Przewodzić jej będą ci, którzy przez modlitwę i włożenie rąk w sposób szczególny uczestniczyć będą w jedynym kapłaństwie Jezusa Chrystusa.

Ewangelia przypomina o tym, jak Jezus przed wieczerzą umył uczniom nogi. Ten, którego nazywamy „Nauczycielem i Panem” zrobił coś, co zwykle czynił sługa. Na pamiątkę tego wydarzenia w wielu parafiach po homilii kapłan umywa wybranym parafianom nogi. Przypomina to prawdę, że wszelkie przewodzenie w Kościele powinno odbywać się w duchu służby bliźniemu…

Na zakończenie uroczystości Ciało Chrystusa zostaje przeniesione do specjalnie przygotowanej kaplicy, zwanej ciemnicą. Tam do późnych godzin wieczornych wierni uczniowie czuwać będą wraz z Jezusem, wspominając Jego samotną modlitwę w Ogrójcu, zdradzieckie pojmanie i pierwsze przesłuchania. Tabernakulum jest opróżnione i otwarte, gaśnie wieczna lampka, a ołtarz, przy którym jeszcze przed chwilą sprawowano Najświętszą Ofiarę, stoi obnażony i pusty. Wchodzimy w czas Bożej męki…

W Wielki Piątek nie sprawuje się wpiEucharystii. W kościołach trwa spowiedź, adoruje się Pana Jezusa w ciemnicy, odbywają się nabożeństwa Drogi Krzyżowej… Późnym popołudniem rozpoczynają się najważniejsze obrzędy tego dnia – Liturgia Męki Pańskiej. Składa się ona z trzech części: Liturgii Słowa, adoracji Krzyża i obrzędów Komunii.

Wszystko zaczyna się nietypowo. Ministranci i kapłani wychodzą w ciszy do ołtarza. Nie poprzedza ich dzwonek, nie śpiewa się żadnej pieśni. Przed ołtarzem kapłan pada na twarz. Wszyscy obecni w Kościele klękają. Wobec zbawczej śmierci Jezusa wszelkie słowa są nieodpowiednie. W tej chwili cisza mówi znacznie więcej. W Jego ranach jest nasze zdrowie…

Pierwsze czytanie w Liturgii Słowa to tekst z Księgi proroka Izajasza, w którym prorok mówi o tym, że Mesjasz będzie cierpiał za grzechy ludzi. Autor Listu do Hebrajczyków przypomina, że Chrystusowi znany jest ludzki los, bo sam został okrutnie doświadczony. Przez Jego posłuszeństwo dokonało się zbawienie świata. Zbawcze wydarzenia przypomina Ewangelia.

Na zakończenie Liturgii Słowa odbywa się wyjątkowo uroczysta modlitwa powszechna. W dziesięciu wezwaniach prosimy Boga, aby miał w opiece cały świat.

Rozpoczyna się adoracja Krzyża. Od dwóch tygodni wszystkie krzyże w kościołach były zasłonięte. W Wielki Piątek ukazuje się je ponownie wiernym. Kapłan odsłania krzyż, śpiewając: „Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata”, a wszyscy odpowiadając: „Pójdźmy z pokłonem”, padają na kolana, wielbiąc Zbawiciela.

Przychodzi czas, aby ucałować krzyż Jezusa. Robią to – w zależności od parafii – albo wszyscy wierni, albo tylko niektórzy. Śpiewa się przy tym zazwyczaj jedną z najbardziej przejmujących pieśni – „Ludu mój ludu”. Ukazuje ona, co Bóg zrobił dla Izraelitów, gdy wychodzili z ziemi egipskiej, i czym oni odpłacili Jego Jednorodzonemu Synowi. Każdy może dodać w myśli własną zwrotkę. Bo każdy doświadczył od Boga wielu dobrodziejstw, a często odpłaca Mu grzechem.

Po adoracji Krzyża następuje Komunia święta. Nie ma przeistoczenia. Rozdaje się Ciało Chrystusa, konsekrowane poprzedniego dnia. Karmimy się pokarmem, który daje życie wieczne…

Wielkopiątkową liturgię kończy przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy, zwanej Bożym Grobem. Monstrancja jest przykryta białym welonem na pamiątkę całunu, którym spowito doczesne szczątki Jezusa. Tego wieczora i przez cały następny dzień trwa adoracja. Wielu przyjdzie także ucałować krzyż. Bo „na drzewie rajskim śmierć wzięła początek, na drzewie krzyża powstało nowe życie, a szatan, który na drzewie zwyciężył, na drzewie również został pokonany przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana”.

Wielka Sobota – Wigilia Paschalna

Wydawało się, że wszystko się skończyło. Bo zazwyczaj śmierć kończywigi wszystko. Ale nie w tym przypadku. Trzeciego dnia Jezus powstaje z grobu. Pokazuje, że nadzieje w Nim pokładane nie były daremne. Chrystus, zwyciężywszy śmierć, też obiecuje zmartwychwstanie wierzącym w Niego. Te prawdy przeżywamy podczas Liturgii Wielkiej Soboty [a precyzyjnie mówiąc: liturgii Wigilii Paschalnej, przyp. MG].

To, co w tym dniu najważniejsze, rozpoczyna się wieczorem. Liturgia Wigilii Paschalnej nie jest typową Mszą, gdyż oprócz Liturgii Słowa i Liturgii Eucharystycznej składa się z Liturgii Światła i Liturgii Chrzcielnej. Rozpoczyna się przed kościołem. Do rozpalonego ogniska podchodzą kapłani i służba liturgiczna. Tu następuje poświęcenie ognia, a potem prowadzący kreśli na paschale znak krzyża, litery Alfa i Omega oraz na polach między ramionami krzyża cyfry bieżącego roku, umieszcza też pięć symbolicznych gwoździ w formie krzyża. Bo „Chrystus wczoraj i dziś, Początek i Koniec, Alfa i Omega. Do niego należy czas i wieczność. Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków”.

Z zapalonym paschałem procesja wchodzi do nieoświetlonego kościoła. Ci, którzy doświadczyli w swoim życiu lęku przed ciemnością, wiedzą, czym dla człowieka jest światło. Rozprasza nie tylko ciemności, ale także obawy. Chrystus jest tym, który swoim zmartwychwstaniem rozprasza ciemności grzechu i śmierci, który na powrót wlewa w serca radość życia. Bo przecież nie musimy się już bać największego wroga, śmierci, skoro On ją pokonał. „Światło Chrystusa” – śpiewa kapłan i wszyscy zapalają od Paschału świece. W kościele robi się jeszcze jaśniej. Mrok jest już przezwyciężony.

A gdy kapłan po dojściu do ołtarza trzeci raz pokazuje światło Chrystusa, zapalają się wszystkie światła. Symbolikę światła wyjaśnia śpiewane orędzie wielkanocne. „Weselcie się już zastępy aniołów w niebie (…) Raduj się Ziemio opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla Wieków poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywał (…) Tej nocy Chrystus, skruszywszy więzy śmierci jako zwycięzca wyszedł z otchłani (…) O, jak niepojęta jest Twoja miłość: aby wykupić niewolnika, wydałeś Swego Syna (…)”.

Liturgia Słowa jest wyjątkowo rozbudowana. Może się składać na nią aż dziewięć czytań, które pokazują całą historię Zbawienia: od początku świata, poprzez wyprowadzenie narodu wybranego z Egiptu, aż do czasu, gdy Jednorodzony Boży Syn stał się Barankiem, by zbawić grzechy świata, a zabity za grzechy świata trzeciego dnia powstał z martwych. Święty Paweł pokazuje, że udział w owocach śmierci i zmartwychwstania Jezusa jest możliwy dzięki sakramentowi chrztu, który zanurza w Jego śmierć i pozwala razem z Nim zmartwychwstać do Nowego Życia. Do tych treści nawiązuje kolejna część celebracji – Liturgia Chrzcielna.

Dawniej większość chrześcijan w tej właśnie chwili przyjmowała chrzest. Dziś, po błogosławieństwie wody, najczęściej odnawiamy przyrzeczenia chrzcielne i modlimy się za tych, którzy przyjmują ten sakrament. Z zapalonymi świecami w ręku wierni wyrzekają się grzechu, wszystkiego, co prowadzi do zła, i szatana, głównego sprawcy grzechu, a następnie wyznają wiarę w Ojca, Syna i Ducha Świętego, Kościół, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne. Chciałoby się, aby już na zawsze w sercach była ta sama gorliwość, co w tej właśnie chwili.

Jako święci i umiłowani przez Boga przystępujemy do Liturgii Eucharystycznej. Ten, który z miłości do człowieka ofiarował się w zbawczej ofierze, który powstał z martwych i dał udział w swojej łasce przez chrzest, karmi swoim Ciałem i Krwią. Jego Ciało i Krew są pokarmem na życie wieczne.

W niektórych parafiach na zakończenie obrzędów odbywa się jeszcze procesja rezurekcyjna. Chrześcijanie całemu światu ogłaszają radosną wieść: możecie już otrzeć łzy, śmierć została pokonana. Ta procesja może mieć też miejsce następnego dnia rankiem, przed pierwszą Mszą świętą. Gdy wschodzi słońce, jakże wyraziście brzmią słowa wielkanocnego orędzia: „Niech ta świeca płonie, gdy wzejdzie słońce nie znające zachodu: Jezus Chrystus, Twój Syn Zmartwychwstały, który oświeca ludzkość swoim światłem i z Tobą żyje i króluje na wieki wieków”.

tri

1% podatku dla ziębickiego

koła Towarzystwa Pomocy

św. Brata Alberta

KRS OOOOO 69581

www.bratalbert.org

 

Zapraszamy do udziału w kiermaszu Palm

 Wielkanocnych.

Palmy można jeszcze będzie nabyć w najbliższą niedzielę u

 ministrantów. Całkowity dochód z palm przeznaczony jest na

 renowację sprzętów liturgicznych. Do odnowienia pozostało jeszcze:

1 monstrancja, relikiwarz z relikwiami św. Franciszka Ksawrewgo,

 kustodia idwa kielichy mszalne. Koszt zamierzonych prac to

ok. 6000 zł.

SONY DSC

Wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasze

zaproszenie do całonocnej adoracji składamy

serdeczne BOG ZAPŁAĆ.

 

 

 

spowiedźFRANCISZKOWA NOC MIŁOSIERDZIA

 

W odpowiedzi na inicjatywę Ojca Świętego Franciszka i apel Księdza Arcybiskupa Metropolity

Duszpasterze parafii św. Jerzego w Ziębicach zapraszają na

 adorację Najświętszego Sakramentu

w nocy z 28 na 29 marca.

Adoracja rozpocznie się po Mszy św. wieczornej i trwać będzie do Mszy św. porannej.

W czasie adoracji będzie możliwość skorzystania z SAKRAMENTU POKUTY

O godz. 20.00 nabożeństwo

 pokutne dla kandydatów do

Sakramentu Bierzmowania.

Nabożeństwa w Wielkim Poście.

Droga Krzyżowa – piątek godz 10:00 i 17:00

Gorzkie Żale – niedziela godz. 17:00

Rekolekcje wielkopostne:

13.04. – 16.04. 2014 r.

 

baner_www_duzyOgłoszony w czasie wspólnej konferencji prasowej abp. Józefa Kupnego i prezydenta Rafała Dutkiewicza program przygotowania Dolnego Śląska do kanonizacji Papieża Polaka jest już dostępny na specjalnie stworzonej stronie internetowej.

Poza opisem inicjatyw, które zostaną zrealizowane w kontekście wydarzeń, jakie czekają nas 27 kwietnia, odwiedzający stronę www.jp2.wroclaw.pl znajdą także bogaty zbiór materiałów archiwalnych. Są wśród nich: filmy, zdjęcia, pliki mp3 oraz teksty nauczania papieskiego, ze szczególnym uwzględnieniem słów Jana Pawła II wypowiedzianych w stolicy Dolnego Śląska.

Ciekawym elementem jest zakładka „Młodzi o JPII”, prezentująca wybrane prace, jakie zostały zgłoszone do konkursu, organizowanego przez Wydział Katechetyczny Wrocławskiej Kurii Metropolitalnej. Przyszło ich ponad 500. Tutaj możemy m.in. zapoznać się z wierszami autorstwa gimnazjalistów i licealistów oraz przygotowanymi przez nich prezentacjami multimedialnymi. – Mamy nadzieję, że staną się one inspiracją do przygotowywania programów obchodów kanonizacji Jana Pawła II w szkołach lub parafiach – mówią autorzy strony.

Kapłani i katecheci już wkrótce będą mogli skorzystać z – przygotowanych specjalnie z okazji kanonizacji – materiałów duszpasterskich. Jak się dowiedzieliśmy znajdą się tam m.in. konspekty katechez oraz kazania pasyjne, inspirowane nauczaniem Papieża Polaka.

Urodziny abp. Józefa Kupnego

abpW niedzielę we wszystkich kościołach archidiecezji wierni będą szczególnie pamiętać w modlitwie o metropolicie wrocławskim w związku z przypadającym tego dnia dniem urodzin księdza arcybiskupa.

Prośbę o modlitwę w intencji hierarchy przygotowała Wrocławska Kuria Metropolitalna i dziś otrzymają ją wszyscy księża posługujący w archidiecezji. Oto jej pełna treść:

„W związku z przypadającą w najbliższą niedzielę 23 lutego br. rocznicą urodzin JE Księdza Arcybiskupa Józefa Kupnego, Kuria Metropolitalna Wrocławska prosi, by tego dnia w czasie Mszy świętych dołączyć do Modlitwy Powszechnej następującą, bądź podobną intencję:

Módlmy się za naszego biskupa Józefa w rocznicę jego urodzin, aby wspierany łaską Bożą umacniał powierzony sobie Kościół w wierze i miłości, przewodząc mu na drogach wiodących ku zbawieniu”.

Arcybiskup Józef Kupny jest 59. biskupem wrocławskim. Urodził się 23 lutego 1956 r. w Dąbrówce Wielkiej. Święcenia prezbiteratu przyjął 31 marca 1983 r. w Katowicach z rąk biskupa katowickiego Herberta Bednorza. W 1993 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii socjologii. Pełnił funkcję rektora Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach oraz zastępcy dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Metropolitalnej w Katowicach. 21 grudnia 2005 r. Benedykt XVI mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji katowickiej, a 13 maja 2013 r. papież Franciszek mianował go arcybiskupem metropolitą wrocławskim.

W niedzielę wspólna modlitwa za Ukrainę.

panaGreckokatolicki biskup Włodzimierz Juszczak, ordynariusz diecezji wrocławsko-gdańskiej, oraz proboszcz katedry, ks. Andrzej Michaliszyn zachęcają mieszkańców Wrocławia do wspólnej modlitwy.

W najbliższą niedzielę 23 lutego o 16.00, we wrocławskiej greckokatolickiej katedrze przy pl. Nankiera 15a zostanie odprawiona Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma w intencji Ukrainy oraz za jej naród. Po Liturgii będzie odprawione nabożeństwo żałobne „Panachyda” za wszystkie ofiary starć zbrojnych na Majdanie w Kijowie oraz na ulicach i placach innych miast Ukrainy.

Duchowni greckokatoliccy serdecznie zapraszają wszystkich do przyłączenia się do wspólnej modlitwy za Ukrainę, jej integralność, pokój na ziemi ukraińskiej i o prawo do godnego życia wszystkich obywateli Ukrainy.

Pierwszy konsystorz Papieża Franciszka z udziałem Benedykta XVI.

konsysZ udziałem dwóch papieży – Franciszka i jego poprzednika Benedykta XVI – odbył się w bazylice św. Piotra konsystorz, w czasie którego godność kardynała otrzymało 18 dostojników kościelnych z całego świata. Nie było wśród nich żadnego Polaka.

Przybycie emerytowanego papieża, powitanego oklaskami, uznano za sensację pierwszego konsystorza Franciszka. Była to także pierwsza od abdykacji Benedykta XVI w lutym 2013 roku publiczna uroczystość w bazylice watykańskiej, w której uczestniczyło dwóch papieży. Przed ceremonią obaj uścisnęli się serdecznie.

Obecność papieża emeryta od razu rozbudziła nadzieje na to, że weźmie on również udział w kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII 27 kwietnia.

w nocy z 28 na 29 marca.